រឿង ខ្សែកពេជ្រ ភាគទី១២ / “Diamond Necklace” Khmer Drama Ep12

រឿង ខ្សែកពេជ្រ ភាគទី១២ / "Diamond Necklace" Khmer Drama Ep12CTN TV ៖ សូមជូនរឿង ខ្សែកពេជ្រ ភាគទី១២ !

រឿង ខ្សែកពេជ្រ មានចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ #CTNTV រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សុក្រ សៅរ៍ ម៉ោង ៧យប់ !

#ខ្សែកពេជ្រ

ស្វែងរកយើងខ្ញុំនៅលើបណ្តាញសង្គមនានាដូចជា facebook/Instagram/Line ដោយវាយឈ្មោះ @ctntvcambodia

source

8 Comments

  1. ភាគមុនតួអាតីអត់ចេះហែលទឹកត្រូវលុងទឹកដោយសារទេវីច្រានទម្លាក់ទឹកឥលូវទេវីលុងទឹកបែអាតីមកជួវិញក្រែអាតីអត់ចេះហែលទេអី

Let us know what you think!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.